Tag Archives: buddhism

ความตาย (อีกรอบ)

วันก่อนได้หนังสือรวมคำบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่อง “เห็นโลกเป็นของว่าง” มา เริ่มแรกท่านพูดเกี่ยวกับ อุณหิสสวิชโยวิจยกถา ซึ่งเป็นคาถาที่หลายคนเชื่อว่าเป็นการต่ออายุ โดยนำคาถาทั้งหมดมาแปลออกเป็นภาษาไทย ซึ่งก็ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไร เป็นเพียงธรรมะขั้นพื้นฐาน แล้วท่านก็กล่าวว่า ธรรมะที่เป็นหัวใจในพระพุทธศาสนา คือเรื่องสุญญตาก็ดี เรื่องอนัตตาก็ดี ผู้ใดเข้าถึงธรรมนั้นแล้ว ย่อมอยู่เหนือความตาย, ย่อมพ้นจากความตาย ย่อมไม่มีความตายเลยโดยประการทั้งปวง เพราะหมดความเป็นตัวเป็นตน เป็นสัตว์เป็นบุคคล เพราะไม่มีอุปาทานยึดมั่นสิ่งใด … อ่านแล้วยิ่งเข้าใจในพุทธศาสนามากขึ้น พระพุทธองค์ไม่ได้พยายามให้เราทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติ หรือเพ้อฝันถึงสวรรค์วิมานอะไรในโลกหน้า แต่ให้เราฝึกจิตใจตนเอง ให้ยอมรับในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ตามธรรมดาของโลกนี้ แต่จะปฏิบัติตนอย่างไร ให้ยอมรับได้นั้น ยังเป็นเรื่องยากเหลือเกินสำหรับผม

พุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญ

ปกติไม่ค่อยชอบเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองสักเท่าไหร่ แต่มองเห็นการเรียกร้องของพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งแล้วไม่เข้าใจ ว่าทำไมเขาถึงอยากให้ระบุลงไปในรัฐธรรมนูญว่า “พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ” นอกจากความสะใจแล้ว พุทธศาสนิกชนอย่างเราจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา ที่ผมนับถือพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ ก็ไม่ใช่เพราะกฎหมายกำหนด ไม่ใช่เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ไม่ใช่เพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหมด แต่นับถือเพราะเห็นประโยชน์ในพระธรรมของพระพุทธองค์ เห็นความเป็นมนุษย์ของพระพุทธเจ้า ผมไม่เคยรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษ แต่เคารพในฐานะมนุษย์ผู้อุทิศเวลาทั้งชีวิตในการค้นคว้าและค้นหาวิธีการที่ทำให้ความทุกข์ผ่อนคลายไป เพื่อเผยแผ่ให้กับมนุษย์ร่วมโลกคนอื่นๆ เคารพในความกล้าของพระองค์ ที่กล้าประกาศเชิญชวนในคนมาปฎิบัติตามพระองค์ โดยมีเป้าหมายอยู่แค่ความดับ ซึ่งขัดกับความต้องการพื้นฐานทางกายภาพของมนุษย์ อะไรที่ถือกันไว้ ก็วางลงบ้างเถอะ จะได้ไม่หนัก